Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Algemene bepalingen
 1. Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen AV) zijn van toepassing op en maken deel uit van de door The Liga Group BV (hierna te noemen The Liga Group) gemaakte offertes, aanbiedingen en overeenkomsten betreffende de diensten van of aangeboden door The Liga Group.
 2. Deze AV hebben 18 januari 2023 als ingangsdatum, waarbij alle eerder door The Liga Group uitgebrachte algemene voorwaarden komen te vervallen.
 3. Afwijkingen op deze AV zijn slechts geldig indien deze zijn opgenomen in de overeenkomst. Deze afwijkingen zijn altijd slechts éénmalig geldig voor uitsluitend het betreffende geval, hieraan kunnen door opdrachtgever geen rechten worden ontleend voor toekomstige overeenkomsten.
 4. De toepasselijkheid van eventuele andere algemene- of inkoopvoorwaarden van opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Voor zover deze AV niet ter hand zijn gesteld kunnen deze op verzoek worden toegezonden.
Artikel 2 - Totstandkoming van opdrachten
 1. Aanbiedingen welke zijn gedaan door The Liga Group B.V. zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt slechts tot stand nadat een opdracht schriftelijk is bevestigd door beide partijen. In dat geval zijn de bepalingen uit de aanbieding van toepassing.
 2. Een opdracht tussen The Liga Group B.V. en opdrachtgever komt ook tot stand op het moment dat opdrachtgever een voorgedragen kandidaat uitnodigt en/of The Liga Group B.V. enige vorm van werk verricht.
 3. Assessments en/of advertenties worden alleen ingezet indien deze uitdrukkelijk overeen zijn gekomen in de overeenkomst en/of in de aanvullende afspraken. De kosten van deze assessments en/of advertenties zullen worden gefactureerd aan de opdrachtgever.
Artikel 3 - Fee en betaling
 1. Alle door The Liga Group opgegeven bedragen zijn exclusief BTW en eventuele overeengekomen kosten van advertenties, assessments en andere diensten.
 2. Een fixed fee is vaste bedrag afgesproken tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. Een procentuele fee op het jaarsalaris is gebaseerd op het totale vaste jaarinkomen van de kandidaat. Ongeacht het dienstverband wordt dit gebaseerd op een full time dienstverband (gedefinieerd als 40 uur per week) en een volledig jaar. Onder vaste jaarinkomen wordt mede verstaan het vakantiegeld (gedefinieerd als een volle maand), (een eventuele) dertiende maand en andere vaste emolumenten. Indien er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst maar van een andere vorm van samenwerking tussen kandidaat en opdrachtgever, dan wordt het streefsalaris waarvoor de kandidaat is aangeboden dan wel, bij gebrek hieraan, het laatst genoten werkelijke salaris van kandidaat gehanteerd als basis voor facturatie.
 3. Op verzoek van The Liga Group dient de opdrachtgever een kopie van de arbeidsovereenkomst of andere samenwerkingsovereenkomst met de kandidaat aan The Liga Group te verstrekken, zodat de fee kan worden bepaald en gefactureerd.
 4. De in artikel 3.2 genoemde fee wordt gefactureerd zodra er sprake is van een plaatsing. Er is sprake van een plaatsing op het moment dat de kandidaat is verschenen op zijn/haar eerste werkdag. Ook andersoortige samenwerkingen zijn hierop van toepassing. Onder andersoortige samenwerking wordt bedoeld elke vorm van samenwerking tussen klant en opdrachtgever zoals maar niet beperkt tot ZZP of Freelance.
 5. Er wordt een “Non-Completion Fee” in rekening gebracht aan Opdrachtgever in het geval dat The Liga Group niet in staat wordt gesteld om een opdracht succesvol uit te voeren om redenen die bij aanvang van de opdracht niet bekend waren aan The Liga Group en waar The Liga Group geen invloed op kan uitoefenen. Redenen zoals hier bedoeld zijn bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot)
  • Opdrachtgever vult vacature in vanuit eigen netwerk terwijl The Liga Group haar werkzaamheden al had aangevangen, en zonder dat The Liga Group expliciet op de hoogte was gesteld dat Opdrachtgever ook via haar eigen netwerk kandidaten kon werven. Hieronder wordt niet verstaan een ander werving- en selectiebureau, mits The Liga Group tevoren was geïnformeerd dat er geen sprake was van exclusiviteit;
  • Opdrachtgever zet vacature on hold (ongeacht de reden) terwijl The Liga Group haar werkzaamheden al hadden aangevangen;
  • Opdrachtgever reageert niet binnen afgesproken twee werkdagen op voorgedragen kandidaten, zodat dat het voor The Liga Group niet mogelijk is om de opdracht succesvol uit te voeren;
  • Opdrachtgever biedt kandidaten salarissen welke meer dan 5% lager liggen dan de salarisindicatie welke reeds bij voordracht bekend was gemaakt door The Liga Group

De Non-Completion Fee bedraagt een vast bedrag van €4500 en is bedoeld als tegemoetkoming aan The Liga Group voor gemaakte kosten zoals acquisitiekosten, het schrijven van wervingsteksten, het plaatsen van wervingsvacatures, creatie van en investering in online campagnes, het benaderen van kandidaten en het eventueel reeds voeren van selectiegesprekken plus “costs of opportunity”.

 1. Opdrachtgever dient facturen te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum.
 2. Na het verstrijken van de in artikel 3.6 genoemde betalingstermijn is opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is dan aan The Liga Group de wettelijke handelsrente verschuldigd.
 3. Bij gebreke van tijdige en volledige betaling is The Liga Group gerechtigd om de vordering(en) ter incasso over te dragen. Hierbij wordt opdrachtgever aansprakelijk gesteld voor de door The Liga Group geleden schade alsmede de kosten voor alle gerechtelijke en buitenrechtelijke incassomaatregelen en rentekosten. Alle genoemde kosten zullen op opdrachtgever verhaald worden.
 4. Na het verstrijken van de in artikel 3.6 genoemde betalingstermijn vervallen alle garantieregelingen zoals genoemd in artikel 6.
 5. Indien opdrachtgever niet binnen vijf kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk bezwaar heeft gemaakt tegen de factuur wordt opdrachtgever geacht te hebben ingestemd met de (inhoud van) de factuur.
Artikel 4 - Aansprakelijkheid
 1. The Liga Group is op geen enkele wijze aansprakelijk voor bedrijfsschade of welke andere schade dan ook, welke als direct of indirect gevolg van de door The Liga Group gegeven of niet gegeven adviezen of informatie of opgelopen vertraging in de uitvoering van de overeenkomst is ontstaan.
 2. The Liga Group kan op geen enkele wijze garanties geven ten aanzien van de geschiktheid van de kandidaat en is daarom op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van de kandidaat. Dat geldt ook voor kandidaten waarvoor een assessment is afgenomen.
 3. Opdrachtgever dient zelf te controleren of kandidaat beschikt over eventueel benodigde werkvergunningen en opleidingen/diploma’s.
Artikel 5 - Overige verplichtingen opdrachtgever eN The Liga Group
 1. Indien een door The Liga Group aan opdrachtgever voorgestelde kandidaat binnen 24 maanden na voordracht bij opdrachtgever of een groepsmaatschappij of op andere wijze feitelijk werkzaam is voor opdrachtgever of een groepsmaatschappij of voor een andere entiteit waarbij opdrachtgever of een groepsmaatschappij of een verbonden persoon een financieel belang heeft, ongeacht in welke functie, is opdrachtgever de overeengekomen fee verschuldigd aan The Liga Group. Ook alle overige artikelen zijn dan van toepassing.
 2. Opdrachtgever dient hetgeen is beschreven in artikel 5.1 binnen 5 werkdagen schriftelijk te melden aan The Liga Group. Indien dit niet is gebeurd vervallen de garantieregelingen zoals genoemd in artikel 6.
 3. Het is opdrachtgever of een groepsmaatschappij van de opdrachtgever niet toegestaan om (een) medewerker(s) van of persona die werkzaam zijn voor The Liga Group in dienst te nemen op het moment dat deze werkzaam is voor The Liga Group tot een jaar na uitdiensttreding bij The Liga Group, ook niet indien het initiatief wordt genomen door de medewerker. Indien indienstneming plaatsvindt met toestemming van het management van The Liga Group dan geldt hiervoor een honorarium van €25.000.
 4. The Liga Group zal geplaatste kandidaten niet actief voor een andere functie benaderen zolang deze werkzaam zijn bij de opdrachtgever.
 5. Voor uitvoering van de opdracht zal The Liga Group de grootste zorgvuldigheid in acht nemen. Uit hoofde van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is The Liga Group geheimhouding verplicht in zake persoonsgegevens van kandidaten/betrokkenen. Opdrachtgever is gehouden alle bescheiden aan The Liga Group te retourneren zonder daarvan kopie te houden.
 6. The Liga Group zal alle door opdrachtgever in het kader van de overeenkomst beschikbare informatie strikt vertrouwelijk behandelen en slechts aanwenden voor de uitvoering van de opdracht.
 7. Het is de opdrachtgever niet toegestaan gegevens van door The Liga Group voorgestelde kandidaten aan derden bekend te maken.
Artikel 6 - Garantie
 1. Indien de arbeidsovereenkomst tussen kandidaat en opdrachtgever door één van de partijen voor ingangsdatum arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, dan wordt de opdracht als niet afgerond beschouwd en zal The Liga Group (zie ook 6.1.2) alsnog zorgdragen voor de afronding van de opdracht.
 2. Op artikel 6.1 zijn de volgende voorwaarden van toepassing;
  1. Opdrachtgever stelt The Liga Group binnen 2 dagen na beëindiging arbeidsovereenkomst schriftelijk op de hoogte;
  2. Beëindiging van de arbeidsovereenkomst is niet het gevolg van;
   1. Het wijzigen of niet nakomen van de arbeidsovereenkomst of andere afspraken door opdrachtgever;
   2. Een fundamentele wijziging van de inhoud van de functie;
   3. Afvloeiing, reorganisatie, fusie of overname
  3. Opdrachtgever heeft de factuur binnen de gestelde termijn betaald. Bij niet tijdige betaling komt artikel 6.1 te vervallen.
 3. De situatie zoals beschreven in artikel 6.1 geeft opdrachtgever geen recht tot opschorting van betalingsverplichtingen.
Artikel 7 - Overige bepalingen
 1. Toepasselijk recht; Op alle overeenkomsten is het Nederlandse Recht van toepassing. Mocht zich een geschil voordoen dan kunnen partijen besluiten zich aan arbitrage of mediation te onderwerpen. Het staat beide partijen evenwel vrij zich tot de bevoegde burgerlijke rechter te onderwerpen.
Kennismaken?
Ja graag!
The Liga Group